Welcome to Delvaux

U bevindt zich nu op de EU-versie van de Delvaux-website. Verander van websiteregio om bestellingen naar uw huidige locatie te verzenden.

Continue

Bestel online en geniet van gratis verzending en retour.

Ga naar de navigatie Ga naar de hoofdinhoud

Juridische informatie

Maison Delvaux verzoekt alle gebruikers om de volgende wettelijke vermeldingen aandachtig te lezen. Door de website te openen, er door te bladeren of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij de genoemde wettelijke vermeldingen heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. Informatie over de verantwoordelijke van de website

Deze website www.delvaux.com (hierna de "Website") is ontwikkeld en wordt beheerd en gepubliceerd door de NV Delvaux Design Coordination and Finance (hierna het “Maison Delvaux“), een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Louis Schmidtlaan 7, 1040 Etterbeek, België, en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE 448.178.305.

De Website wordt gehost door de vennootschap Combell nv, met maatschappelijke zetel EMEA gevestigd te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, België.

Maison Delvaux verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen opdat de Website te allen tijde toegankelijk zou zijn voor de gebruikers. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet toegankelijk zijn van de Website, om welke reden dan ook. Zij kan de juistheid en volledigheid van de op haar Website gepubliceerde informatie niet garanderen, noch de permanente goede werking of de totale computerveiligheid van de Website (zij kan bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of voor het niet beschikbaar zijn van informatie op haar Website).

De gebruiker erkent over de nodige competentie en hulpmiddelen te beschikken om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken. Hij erkent dat hij heeft gecontroleerd dat het informaticamateriaal dat hij gebruikt geen virus, Trojaans paard of andere kwaadaardige programmacode of technologisch schadelijk materiaal bevat en dat het in perfecte staat van werking verkeert.

Het is de gebruiker verboden om te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze Website, tot de server waarop onze Website is opgeslagen of tot enige andere server, computer of database die met onze Website is verbonden. Elke inbreuk op deze bepaling is een strafbaar feit. Wij zullen elke inbreuk van deze aard melden aan de bevoegde gerechtelijke instanties en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.

2. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Maison Delvaux zal de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens verzekeren in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op onze Website onder het tabblad “Wettelijke vermeldingen en persoonsgegevens”, “Privacybeleid”.

De gebruiker wordt er ook op gewezen dat tijdens zijn bezoek aan de Website, automatisch één of meer cookies in zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies kunnen worden geraadpleegd in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Website onder het tabblad "Wettelijke vermeldingen en persoonsgegeven", "Cookiebeleid".

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar: dataprivacy@delvaux.com.

3. Intellectuele eigendom

Maison Delvaux is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en het daarop gepubliceerde materiaal. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, logo's, speciale lettertypes, databases, bestanden, video's, artikelen, programma's, inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of bewegende beelden, industriële ontwerpen, handelsmerken, geluiden en grafieken.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Website, of van een van de elementen waaruit deze bestaat, middels welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Maison Delvaux is verboden en vormt een inbreuk op de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Maison Delvaux kan in geen gevel aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die vanuit onze Website naar andere websites verwijzen.

Maison Delvaux wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en eventuele schade die zou ontstaan bij een bezoek aan de websites, waar onze Website via hyperlinks naartoe leidt. De gebruiker bezoekt andere sites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

5. Toepasselijk recht

Deze Website is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen of betwistingen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze wetten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Maison Delvaux haar maatschappelijke zetel heeft.

6. Wijziging van de wettelijke vermeldingen

Maison Delvaux behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt daarom verzocht om deze regelmatig te raadplegen.

7. Contact

Voor meer informatie of om met ons contact op te nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier dat beschikbaar is op onze Website, of kunt u een brief sturen naar het volgende adres: Delvaux Digital Department, Louis Schmidtlaan 7, Etterbeek 1040, België.

U kunt ons tijdens de Belgische kantooruren ook telefonisch bereiken op het nummer +32 2 738 00 40.