Welcome to Delvaux

U bevindt zich nu op de EU-versie van de Delvaux-website. Verander van websiteregio om bestellingen naar uw huidige locatie te verzenden.

Continue

Bestel online en geniet van gratis verzending en retour.

Ga naar de navigatie Ga naar de hoofdinhoud

Privacybeleid

Delvaux Design Coordination and Finance SA en en/of haar dochterondernemingen (hierna "we/onze" of "Maison Delvaux" genoemd) verbinden zich ertoe om uw privacy te beschermen en te respecteren (hierna "u/uw" genoemd). Om de naam en het adres te weten te komen van de dochterondernemingen die lokaal instaan voor het verwerken van uw gegevens, klik hier.

De bedoeling van het Privacybeleid (het “Beleid”) is uiteen te zetten hoe we de persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, sollicitanten, partners en leveranciers die we verzamelen of die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door onze Website www.delvaux.com (de “Website”) te bezoeken, online producten bij ons te kopen, een formulier in te vullen dat u in een fysieke winkel krijgt bij uw bezoek). Lees hier aandachtig hoe we uw informatie zullen gebruiken.

Merk op dat u bij het gebruik van deze Website mogelijk onderworpen bent aan aanvullende voorwaarden, zoals de Algemene Verkoopvoorwaarden, die een aanvulling kunnen vormen op dit Beleid.

Ons Beleid informeert u over:

 1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
 2. Hoe we uw informatie verzamelen
 3. Informatie die we verzamelen
 4. Cookies
 5. Hoe uw informatie gebruikt wordt
 6. Rechtsgrond
 7. Bekendmaking van uw persoonsgegevens
 8. Doorgifte van uw persoonsgegevens
 9. Uw rechten
 10. Beveiliging van de verzamelde gegevens
 11. Bewaring van uw persoonsgegevens
 12. Websites van derden
 13. Toestemming voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens – wijzigingen in ons Beleid
 14. Hoe ons contacteren

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Delvaux Design Coordination et Finance S.A, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Louis Schmidtlaan 7, 1040 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE 0448.178.305.

Indien u vragen of verzoeken heeft in verband met ons Beleid of de manier waarop we uw gegevens in het algemeen verwerken, kunt u ons contacteren op het adres dat vermeld wordt in punt 14 hieronder.

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen tussen 13 en 16 jaar oud zonder de nodige toestemming van de ouders. Als u een ouder of voogd bent van een kind dat gebruik maakt van onze diensten, stuur ons dan een e-mail op dataprivacy@delvaux.com om de gegevens die door het kind verstrekt zijn, in te kijken en te vragen om deze te verwijderen. We zullen hier meteen op ingaan.

2. Hoe we uw informatie verzamelen

Afhankelijk van de aard van de relatie die u met Maison Delvaux heeft, kunnen we uw persoonsgegevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, op verschillende manieren verzamelen, wanneer u:

 • een formulier (papier of elektronisch) invult dat u in een fysieke winkel krijgt;
 • onze Website of online applicaties bezoekt, of onze e-mails opent (bijv. middels cookies of gelijkaardige technologieën);
 • Contact heeft met onze verkoopadviseurs tijdens een bezoek aan een fysieke winkel van Maison Delvaux;
 • ons rechtstreeks contacteert per e-mail, telefoon, post, berichtendienst (instant messaging-applicaties), via onze Website of op een andere manier;
 • afrekent aan een van onze online kassa's;
 • online producten van ons koopt.

We verzamelen ook informatie op websites van derden (bv. Facebook, Instagram enz.), wanneer u bijvoorbeeld uw mening geeft of een opmerking maakt over onze producten en diensten.

Ten slotte verzamelen we ook informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We werken inderdaad nauw samen met derden (waaronder, bijvoorbeeld, zakenpartners, onderaannemers voor technische diensten, betaalmiddelen en leveringen) die informatie met ons kunnen delen.

3. Informatie die we verzamelen

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u wanneer u de Website en/of de producten en diensten opent, gebruikt of ermee in interactie treedt.

 • Persoonlijke identificatiegegevens (waaronder familienaam(-namen), voornaam(-namen), e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, postadres, leveringsadres, land van verblijf en eventueel uw paspoortnummer in het kader van een belastingvrije procedure) wanneer u een formulier invult in een fysieke winkel; wanneer u een product aankoopt op onze Website; om uw e-mailadres te controleren om spam, fraude en misbruik te helpen voorkomen; om u informatie te sturen over producten en diensten van Maison Delvaux, die uw gebruik van de dienst kunnen verbeteren; om met u te communiceren.
 • Technische informatie (elektronische gegevens), waaronder het IP-adres dat gebruikt wordt om uw computer met het internet te verbinden, het type en de versie van de browser, de ingestelde tijdzone, het type en de versies van de browser plugins, het besturingssysteem en -platform, het apparaat-ID enz., telkens u onze Website bezoekt, bijvoorbeeld om onze Website veilig te houden en fraude te voorkomen; om onze Website te beheren alsook voor interne verwerking in het kader van probleemoplossing, gegevensanalyse, testing, research, statistische verwerking en enquêtedoeleinden.
 • Voorkeuren aangaande onze collecties of andere luxemerken, alsook uw interesses en levensstijl, tijdens uw bezoeken aan onze fysieke winkels op basis van onze interacties en ontmoetingen met u, bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over andere producten en diensten die wij aanbieden en die u zouden kunnen interesseren.
 • Beelden wanneer u onze fysieke winkels bezoekt, die uitgerust zijn met videobewakingssystemen (CCTV) om uzelf en de fysieke winkels van Maison Delvaux te beschermen.
 • Informatie met betrekking tot betalingsopdrachten (zoals de naam en andere persoonsgegevens ter identificatie van de klant, het land van bestemming van de betaling, het bedrag en de munteenheid van de betaling; het internationaal bankrekeningnummer ("IBAN") indien de bankrekening een IBAN heeft, of de bankrekeningcode zoals van toepassing) bijvoorbeeld om financiële transacties met betrekking tot uw betalingen te controleren en uit te voeren.
 • Professionele persoonsgegevens (zoals jobverantwoordelijkheden, naam, plaats van tewerkstelling) om uw sollicitatie te beoordelen en te evalueren wanneer u solliciteert via onze Website of een website van een derde partij (bijvoorbeeldLinkedIn).
 • Gewone informatie over u op basis van berichten die u post op websites van derden of via opmerkingen/recensies of wanneer u ons contacteert per e-mail, post, telefoon of andere communicatiekanalen, bijvoorbeeld. om al uw vragen/verzoeken te beantwoorden.
 • Alle andere informatie over u, die volgens de algemene verkoopvoorwaarden moet verwerkt worden.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze helpen ons om u een aangename ervaring te bieden wanneer u door onze Website bladert en stellen ons ook in staat om onze Website te verbeteren. Voor meer informatie over cookies en waarom we ze gebruiken, raadpleeg ons Cookiebeleid.

5. Hoe uw informatie gebruikt wordt

Op basis van de rechtsgrond waarvan sprake in punt 6, gebruiken we uw informatie als volgt:

 • Om uw online en offline aankopen te verwerken en uw relatie met Maison Delvaux te beheren teneinde het beheer van onze relatie met u te verbeteren en uw aankopen bij te houden, in het bijzonder in het kader van de dienst na verkoop.
 • Om u informatie te verstrekken over andere diensten en producten die we aanbieden en die u mogelijk interesseren.
 • Om financiële transacties die verband houden met uw betalingen te verifiëren en uit te voeren.
 • Om te antwoorden op al uw verzoeken/vragen wanneer u bewust met onze verkoopadviseurs communiceert via instant messaging-applicaties (bv. WhatsApp, WeChat, Line, KakaoTalk of gelijkaardig).
 • Om uw sollicitatie te bekijken en te beoordelen wanneer u solliciteert via onze Website of de website van een derde (bv. LinkedIn).
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze diensten.
 • Voor marketingdoeleinden: om u te contacteren, zo nodig met uw toestemming, om u uit te nodigen voor evenementen en om u gepaste en gepersonaliseerde marketing-content aan te bieden die u wellicht interesseert.
 • Om onze Website te beheren en voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, data-analyse, beproeving, onderzoek, alsook voor statistische en enquêtedoeleinden.
 • Om onze Website en sociale netwerken te verbeteren zodat content zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven voor u en uw computer/apparaat.
 • In het kader van onze inspanningen om onze Website veilig te houden en fraude te voorkomen.
 • Om de doeltreffendheid van onze reclame- en marketingcampagnes te meten en te begrijpen en u relevante reclame te verstrekken.
 • Om onze producten te leveren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online bestellingen op te nemen en af te handelen en de producten te leveren.

6. Rechtsgrond

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Wanneer dat nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet geschaad worden (zo gebruiken we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om uw voorkeuren te kennen zodat we ons productaanbod beter kunnen personaliseren, om fraude te voorkomen en om onze Website te beveiligen).
 • Wanneer dat nodig voor de uitvoering van onze contractuele verbintenissen jegens u, waaronder de herstelling van een handtas, de verwerking van uw betaling voor een product, om u indien nodig te contacteren in verband met een contract met u (de levering van een product).
 • Wanneer dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens over uw bankrekening om uw identiteit te controleren, of. in het kader van onze facturatieverplichtingen).
 • Wanneer u hebt ingestemd met de verzameling en verwerking, bv. als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zullen wij uw contactgegevens waarschijnlijk gebruiken (e-mail, telefoon, postadres) om u marketingmateriaal toe te sturen.

7. Bekendmaking van uw persoonsgegevens

Voor de bovenvermelde doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens delen met:

 • onze verbonden ondernemingen binnen de groep;
 • onze zakenpartners (bv. voor de levering van pakketten);
 • banken en verzekeraars;
 • onze professionele adviseurs;
 • onze IT-dienstverleners;
 • onze aanbieders van marketingdiensten;
 • aanbieders van online betaaldiensten;
 • aanbieders van analysesoftware en zoekmachines die ons helpen om onze Website te verbeteren en te optimaliseren, bv. Google Analytics;
 • fraudeopsporingsdiensten en andere derden die opsporingslijsten beheren en bijhouden;
 • externe dienstverleners die betrokken zijn bij de exploitatie en het onderhoud van de informatiesystemen waarmee uw persoonsgegevens verwerkt worden (deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren);
 • rechtbanken en gerechtshoven van de gerechtelijke orde in geval u bij een geschil betrokken bent;
 • wetshandhavingsinstanties in geval van vaststelling of vermoeden van het bestaan van een strafbaar feit waarbij u betrokken zou zijn, in overeenstemming met of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden in de volgende omstandigheden:

 • in geval van de koop of verkoop van een bedrijf of activa behouden we het recht voor om uw persoonsgegevens bekend te maken aan de verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;
 • indien Maison Delvaux of al haar activa in het kader van dergelijke transacties gekocht zou(den) worden door een derde, zouden de gegevens over haar klanten deel uitmaken van de overgedragen activa;
 • als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, eigendom of veiligheid van Maison Delvaux, onze klanten of anderen te beschermen. Hiertoe behoort het delen van gegevens met overheidsinstanties (waaronder gerechtelijke instanties en politiediensten) wanneer zich bijvoorbeeld een incident op het gebied van cyberveiligheid voordoet;
 • Wanneer dat nodig is om een van doeleinden die bepaald worden in punt 5 van dit Beleid te realiseren.

8. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Waar nodig kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder aan Canada, de Verenigde Staten, Japan, Korea, Hong-Kong, Macau, Singapore (i) om een van de in punt 5 bepaalde doeleinden te realiseren en/of (ii) om uw persoonsgegevens te verstrekken aan een derde overeenkomstig punt 7 van dit Beleid.

Als uw persoonsgegevens worden doorgeven buiten de EER zullen we ervoor zorgen dat ze beschermd worden via de volgende waarborgen:

 • De wetgeving van het land waaraan uw persoonsgegevens worden doorgegeven, moet een passend niveau van gegevensbescherming verzekeren (Artikel 45 van de AVG); of
 • De doorgifte moet geregeld zijn door bepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Artikel 46.2 van de AVG) of onderworpen zijn aan het EU-VS-privacyschild.

Als u meer informatie wenst over de doorgifte van uw persoonsgegevens en/of de waarborgen die zijn toegepast (o.a. over hoe u daar een kopie van kunt krijgen), aarzel niet contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld worden in punt 14 hieronder.

9. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens hieronder):

 • u hebt een recht van inzage in de gegevens die we van u bewaren; wij willen namelijk dat u op de hoogte bent van de gegevens die we van u hebben en u de mogelijkheid bieden om na te gaan of wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt of stopgezet wordt. Wanneer de verwerking beperkt wordt, zullen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan, maar er geen gebruik meer van maken.
 • u hebt het recht om rectificatie van uw gegevens te vragen als ze onjuist of onvolledig zijn.
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om te vragen dat uw gegevens verwijderd worden uit onze systemen.
 • u hebt het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit bezwaar te maken tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of deze verwerken;
 • als wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk op basis van uw toestemming verwerken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Hiertoe behoort het recht om uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden in te trekken;
 • u hebt, onder bepaalde omstandigheden, het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare en interoperabele vorm zodat u ze voor uw eigen doelen kunt hergebruiken via verschillende diensten. Als u bijvoorbeeld met een andere dienstverlener wilt werken, kunt u uw persoonsgegevens op die manier gemakkelijk en veilig overdragen aan die nieuwe dienstverlener.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Bemerk echter dat we bepaalde informatie kunnen bewaren en gebruiken voor wettelijke of administratieve doeleinden (bv. het bijhouden van boekhoudkundige gegevens).

Voor alle bovengenoemde verzoeken: stuur ons een e-mail met als onderwerp “verzoek betreffende gegevensbescherming” en voeg een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs) bij om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonsgegevens kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. Wij zullen zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek. Als we meer dan één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van uw verzoek, nodig hebben om gevolg te geven aan uw verzoek, brengen we u hiervan op de hoogte.

10. Beveiliging van de verzamelde gegevens

Wij hebben in onze Website een aantal veiligheidsmaatregelen opgenomen om ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te voorkomen. We hebben ernaar gestreefd een veilige en betrouwbare website te creëren. Bemerk echter dat het vertrouwelijke karakter van mededelingen of materialen die via onze Website of per e-mail naar ons of door ons naar andere partijen worden verzonden, niet gewaarborgd kan worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die via deze methoden verzonden wordt.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers in de EER. opgeslagen. Wanneer u een paswoord ontvangt (of kiest) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Website, is het uw verantwoordelijkheid om dat wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om uw wachtwoorden niet te delen met anderen.

11. Bewaring van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij verzamelen, worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Behoudens voor de in onderstaande tabel opgenomen doeleinden, houden wij bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen rekening met factoren zoals: onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de betreffende informatie; wettelijke verplichting(en) volgens het toepasselijke recht om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren; verjaring onder de toepasselijke wetgeving(en); onze gewettigde redenen voor de verwerking nadat wij de verschillende belangen terdege hebben gewogen; richtlijnen uitgevaardigde door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Hieronder vindt u de lijst van doeleinden met de bijbehorende bewaartermijnen:

Verwerkingsdoel Bewaartermijn
Beheer van precontractuele betrekkingen met potentiële klanten (prospects). De bewaartermijn is 3 jaar vanaf de laatste actie/reactie vanwege de betrokkenen.
Om uw aankopen te verwerken en uw relatie met Maison Delvaux te beheren teneinde het beheer van onze relatie met u te verbeteren en uw aankopen bij te houden, in het bijzonder in het kader van de dienst na verkoop. De bewaartermijn is 10 jaar vanaf uw laatste aankoop.
Om financiële transacties die verband houden met uw betalingen te verifiëren en uit te voeren. De bewaartermijn is 10 jaar vanaf uw laatste aankoop.
Om te antwoorden op al uw verzoeken/vragen wanneer u bewust met onze verkoopadviseurs communiceert via instant messaging-applicaties (bv. WhatsApp, WeChat, Line, KakaoTalk of gelijkaardig). De bewaartermijn is 3 jaar vanaf uw laatste aankoop.
Om uw sollicitatie te bekijken en te beoordelen wanneer u solliciteert via onze website of de website van een derde (bv. LinkedIn). De bewaartermijn is 6 maanden vanaf de indiening van uw sollicitatie.
Voor marketingdoeleinden  De bewaartermijn is 5 jaar vanaf de laatste actie/reactie vanwege de betrokkene.
Om marktonderzoek/data-analyse uit te voeren en klantprofielen op te stellen. De bewaartermijn is 3 tot 10 jaar afhankelijk van het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens verzameld werden.
Om contracten en relaties met onze leveranciers en partners te beheren. De bewaartermijn is 10 jaar vanaf het einde van het contract met u.

tenzij:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is in het kader van een lopende of potentiële rechtszaak (bv. wanneer we die informatie nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen of te onderbouwen), in welk geval we uw persoonsgegevens zullen bewaren tot aan het einde van dat geschil; en/of
 • de bewaring nodig is zodat we kunnen voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bv. voor fiscale doelen), in welk geval we uw persoonsgegevens zullen bewaren zo lang als nodig is om aan die verplichting te voldoen.

12. Websites van derden

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar of van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en dochterondernemingen. Als u een link naar een van die websites en/of applicaties volgt, moet u beseffen dat die websites en/of toepassingen van derden een eigen privacybeleid hebben waarover wij geen controle hebben. Ze zijn dus niet onderworpen aan dit Beleid en wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor dat beleid. Neem kennis van dat beleid voordat u informatie naar die websites en/of applicaties stuurt.

13. Toestemming voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens – wijzigingen in ons Beleid

Door onze Website te gebruiken of door het formulier in te vullen dat in onze winkels verstrekt wordt, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Beleid nu en dan wijzigen, met name in geval van (potentiële) wijzigingen in de wetgeving of regelgeving. Alle wijzigingen die we aanbrengen in ons Beleid zullen gepubliceerd worden op onze Website en zo nodig per e-mail aan u kenbaar gemaakt worden.

Verder gebruik van onze Website na de publicatie van deze wijzigingen in het Beleid impliceert dat u die wijzigingen aanvaardt.

Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2020.

14. Hoe ons contacteren

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft in verband met dit Beleid, stuur een brief naar: Delvaux Design Coordination et Finance S.A., ter attentie van het Hoofd van de Juridische Dienst, Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Brussel, België; of stuur een e-mail naar dataprivacy@delvaux.com.